Copyrightsite_MainPic זכויות יוצרים
Copyrightsite_MainPic זכויות יוצרים
פנייה לייעוץ אישי  זכות מוסרית בדיני זכויות יוצרים

  דיני זכויות יוצרים מגדירים זכות מוסרית כזכות אישית שאינה ניתנת להעברה. במאמר זה סקירה אודות הבעלות על זכות מוסרית והזכויות הנובעות מכוחה, וכן התייחסות לסוגיית הפיצוי בגין הפרת זכות מוסרית, בשים לב לשיקולי בית המשפט ולסבירות העניין.

  זכות מוסרית בדיני זכויות יוצרים

  תוכן עניינים

  זכויות יוצרים – כללי

  זכות יוצרים, מטבעה, שייכת ליוצר. עם זאת, יתכנו מקרים בהם זכות יוצרים תוקנה לאדם או גוף אחר, כתוצאה מהסכם, או יחסי עבודה.

  כך לדוגמא, עובד מדינה, שבמהלך עבודתו ובעקבותיה, יצר יצירה כלשהי, זכות היוצרים ביצירה זו תהא שייכת למדינת ישראל, אלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   זכות מוסרית מהי?

   זכות מוסרית הינה זכותו של היוצר לקבל הכרה על יצירתו, וכן לשמירה על צביונה האומנותי, באופן שלא ייפגע בכבודו ובשמו.

   זכות מוסרית הינה זכות ייחודית, הנובעת מן הזיקה האישית והרגשית בין היוצר ליצירתו.

   זכות זו אינה זכות כלכלית, אלא זכות אישית שאינה ניתנת להעברה. זכות מוסרית וההגנה עליה, הינה חלק מכבוד האדם, וככזו, אין היא תלויה בשאלה למי מוקנות זכויות היוצרים, ולעולם תהא שייכת ליוצר, אף אם זכות היוצרים עברה לאחר.

   סעיף 45 לחוק זכויות יוצרים, קובע, כי זכות מוסרית הינה זכות אישית, ותוקנה ליוצר של יצירה אמנותית, יצירה דרמטית, יצירה מוסיקלית או יצירה ספרותית, למעט תוכנת מחשב, אשר יש בהן זכות יוצרים.

   מכאן שלא יכולה להתקיים זכות מוסרית, אם אינה עומדת בתנאים המוקדמים להיות זכות יוצרים.

   סעיף 46 לחוק זכויות יוצרים, מגדיר מהי זכות מוסרית ואילו פעולות אסורות לאורה.

   כך נקבע, כי זכות מוסרית הינה אגד של זכויות, אשר עיקרן הוא בזכותו, הבלתי ניתנת להעברה, של היוצר לקבל קרדיט על יצירתו, וזאת: "בהיקף ובמידה הראויים בנסיבות העניין" (ציטוט מתוך סעיף 46 לחוק זכויות יוצרים).

   כמו כן, זכות מוסרית כוללת את האיסור לפגוע ביצירה על ידי מתן פגם, שינוי, סילוף, או כל פעולה אחרת שיש בה משום הפחתת ערך ביצירה, העשויה לפגוע בשמו או בכבודו של היוצר.

   כאמור, זכות מוסרית הינה זכות אישית של היוצר, ואין היא ניתנת להעברה, אף אם זכות היוצרים עצמה הוקנתה לגוף או אדם אחר.

   מכאן, שאף אם היצירה עצמה שייכת לאחר, הזכות המוסרית, בהיותה זכות אישית, תהא שייכת ליוצר ותעמוד לו למשך כל תקופת זכות היוצרים באותה יצירה.

   פיצויים בגין הפרת הזכות המוסרית

   חוק זכויות יוצרים, קובע את זכותו של יוצר לתבוע פיצוי בעבור הפרת זכותו המוסרית.

   כך בשעה, שהופרה זכותו המוסרית של יוצר, בין אם על ידי אי אזכור שם היוצר על גבי יצירתו, ואם על ידי סילוף יצירתו ושינויה, באופן הפוגע בשמו ובכבודו, רשאי הוא לתבוע את המפר בעוולה נזיקית על פי פקודת הנזיקין.

   יש לציין, כי גם אם לא נגרמו ליוצר נזקים כלכלים, ואין לו נזק מוחשי, פתוחה בפניו הדרך לקבל פיצויי, אף ללא הוכחת נזק, זאת על פי סעיף 56(א) לחוק זכויות יוצרים,

   הקובע, כי במידה והופרה זכות יוצרים או זכות מוסרית, רשאי בית המשפט לפסוק לתובע, בשל כל הפרה, פיצויי בסכום שלא יעלה על 100,000 ₪.

   בהקשר זה, יש לדעת, כי הפרת הזכות המוסרית, המתבטאת במתן פגם ביצירה, שינויה או סילופה, תוכר ככזו, אך אם הייתה זו בלתי סבירה בנסיבות העניין.

   כמו כן, מפרט חוק זכויות יוצרים את השיקולים אשר בית המשפט רשאי לשקול, בבואו לבחון את סבירותה של הפרת הזכות המוסרית (על פי סעיף 50(ב) לחוק זכויות יוצרים).

   סעיף 55 לחוק זכויות יוצרים מקנה לקרוביו של נפטר, את הזכות להגיש תביעה בשל הפרת הזכות המוסרית של יוצר שנפטר.

   לסיכומו של עניין, חוק זכויות יוצרים משנת 2007, עיגן, באופן בהיר ומפורש, את זכותם המוסרית של היוצרים, וכן הגדיל משמעותית את סכום הפיצוי ללא הוכחת נזק.

   יחד עם זאת, קבע המחוקק, כי פעולות סבירות לא יחשבו כמפרות את הזכות המוסרית, ובכך צמצם את היקפה.

   בהגדרת המונח סבירות מוקנה לבית המשפט שיקול דעת נרחב, כך גם בפסיקת פיצויים ללא הוכחת נזק. כך שכל מקרה ייבחן לגופו.

   *אין לראות בכל המופיע באתר Copyrightsite המלצה משפטית, חוות דעת או ייעוץ משפטי. כל מי שבוחר לעשות שימוש בתוכן או להסתמך עליו, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף