Copyrightsite_MainPic זכויות יוצרים
Copyrightsite_MainPic זכויות יוצרים
פנייה לייעוץ אישי  זכויות יוצרים בציורים

  במאמר זה נבחן מהן דרישות הסף להכרה בציור כיצירה אומנותית, תוך מתן דגש לדרישת המקוריות, אשר בהתקיימן, יזכה בעליה של זכות היוצרים ליהנות מקניינו הרוחני, והיצירה תזכה להגנה מפני הפרה והעתקה, מכוח חוק זכויות יוצרים.

  זכויות יוצרים בציורים

  תוכן עניינים

  זכויות יוצרים – כללי

  משמעותה המעשית של זכות יוצרים היא בהגנה אשר מוענקת ליוצר או לבעליה של היצירה (במידה ולא מדובר על אותו אדם). זכות זו מגנה מפני שימושים בלתי מורשים ביצירה, המהווה קניין רוחני ליוצרה/בעליה.

  כאמור, זכות יוצרים שייכת ליוצר ומעניקה לו את הזכות הטבעית כבעליה של היצירה, לעשות בה שימוש כרצונו, לרבות פרסום היצירה, העתקתה והפצתה, בין למטרות כלכליות ובין למטרות אחרות.

  יחד עם זאת, בכדי שיצירה תחסה תחת הגנת חוק זכויות יוצרים, עליה לעמוד בדרישות סף, אשר רק בהתקיימן תזכה להגנת החוק מפני הפרת הזכות.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   הדרישה הראשונה, קבועה בסעיף 4 לחוק זכויות יוצרים, המונה את סוגי היצירות שיחסו תחת הגנת החוק, והן: יצירה ספרותית, אמנותית, דרמטית או מוסיקלית לרבות תקליט, ובלבד שהינן יצירות מקוריות.

   על דרישה זו נרחיב בהמשך.

   הדרישה השנייה, קבועה אף היא בסעיף 4 לחוק זכויות יוצרים ועניינה, קיבוע היצירה באופן כלשהו. החוק אינו קובע מסמרות בשאלה כיצד יש לקבע את היצירה, ומשאיר החלטה זו בידי היוצר.

   יש לציין את הברור מאליו: יצירה שנותרה בדמיונו הפורה של יוצרה ולא קובעה באופן מוחשי, לא תחסה תחת הגנת החוק.

   דרישת המקוריות כדרישת סף

   דרישת המקוריות, כפי שהיא מעוגנת בסעיף 4 לחוק זכויות יוצרים משנת 2007, לא היתה קיימת בחוק הישן. עם זאת, החוק החדש לא חידש דבר בעניין,

   שכן בתי המשפט חזרו וקבעו כי השמטה זו היתה מקרית בלבד וכי דרישת המקוריות תקפה (ע"א 513/89 Interlego A/S נ' Exin-Lines Bros. S.A., פ"ד מח(4) 133).

   לכול שאלה בנושא זכויות יוצרים, עומד לרשותך פורום זכויות יוצרים של אתר הפורומים המשפטיים. 

   בחוק זכויות יוצרים החדש תוקנה ההשמטה ועוגנה דרישת המקוריות בסעיף 4, הקובע כי הגנת החוק תחול אך על יצירה שהינה מקורית.

   לעניין דרישת המקוריות נקבע בפסיקה, כי דרישה זו הינה דרישה צנועה ביותר, וכל שנדרש על פי דרישת המקוריות היא שהיצירה תעמוד בפני עצמה ולא תהיה מועתקת מיצירה אחרת.

   זאת ועוד, בכדי שיצירה תוכר כמקורית, אין היא חייבת להיות ראשונה מסוגה.

   עם זאת צריכה היא להיות פיתוח של רעיון מקורי, גם אם ההשראה לאותו רעיון נשאבה ממקור קיים (ע"א 360/83 סטרוסקי בע"מ ואח' נ' גלידת ויטמן בע"מ ואח' פ"ד מ(3), 340).

   מי שהעתיק את יצירתו ממקור אחר, אינו יכול לחסות תחת הגנת החוק, אף אם העתקה זו בוצעה ברשות, שכן דרישת המקוריות אינה מתקיימת.

   זכויות יוצרים בציורים

   אימתי יוכר ציור כזכות יוצרים המעניקה לבעליה הגנה מפני הפרתו, מכוח חוק זכויות יוצרים?

   בתי המשפט קבעו באשר להגנת זכויות יוצרים בציור, כי כאשר הציור, או חלק מהותי ממנו, מועתק מיצירה אחרת, חסר אלמנט המקוריות הנדרש, לצורך הגנת זכויות יוצרים, ולכן, בנסיבות כאלו, ליוצר לא תהא זכות יוצרים בציור המועתק.

   לעניין שינויים שנעשו בציור בהשוואה לציור קיים, ייבחן בית המשפט האם שינויים אלו משמעותיים או לכל הפחות משנים את הקומפוזיציה הכללית בציור.

   אם התשובה לכך תהא שלילית, ככל הנראה, ייקבע בית המשפט, כי היוצר לא תרם די משל עצמו ליצירה, על מנת לזכותו בהגנה שמעניק חוק זכויות יוצרים ליצירות מקוריות.

   יתרה מזאת, אף אם נצא מנקודת הנחה שהיצירה נשוא המחלוקת הנה יצירה מקורית, ולא הועתקה מציור קיים, הרי שבכדי להוכיח כי בוצעה הפרת זכויות יוצרים ביצירה,

   יש להראות שניים: ראשית, יש להוכיח שמבחינה כרונולוגית קדמה היצירה המקורית לזו המועתקת לכאורה, ושנית, כי המעתיק נחשף ליצירה המקורית בטרם החל בהליך יצירתו שלו, והרי ללא גישה לציור המקורי, לא ניתן יהא לטעון כי היצירה הועתקה.

   תא (תל- אביב-יפו) 40284/06 – גלינה מזין נ' ארטשופ – גלריה להדפסים ומוציאים לאור בע"מ (פורסם בנבו. ניתן ביום 01.03.09)

   *אין לראות בכל המופיע באתר Copyrightsite המלצה משפטית, חוות דעת או ייעוץ משפטי. כל מי שבוחר לעשות שימוש בתוכן או להסתמך עליו, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף