Copyrightsite_MainPic זכויות יוצרים
Copyrightsite_MainPic זכויות יוצרים
פנייה לייעוץ אישי  הפרת זכויות יוצרים

  החוק מתייחס באופן נפרד אל סוגים שונים של הפרת זכויות יוצרים. הפרה עקיפה היא מכירה או השכרה, לרבות הצעה או העמדה למכירה או להשכרה של יצירה מוגנת. 

  הפרת זכויות יוצרים

  גם החזקה למטרה עסקית, הפצה בהיקף מסחרי, הצגה לציבור בדרך מסחרית וייבוא לישראל שלא לשימוש עצמי נחשבים הפרה העלולה לגרור סנקציות.

  בכל הנוגע אל ביצוע פומבי של יצירה במקום בידור ציבורי, הפרה מתבצעת במידה ומי שמורשה לבצע את היצירה אינו מיידע את בעל זכות היוצרים.

  מקום בידור ציבורי יכול לשמש למופעי בידור ותרבות, ויכול להיות גם אולם שמחות, גן אירועים, מסעדה, בית קפה או מועדון.

  בנוגע להפרה של זכות מוסרית, בית המשפט רשאי להתחשב בנסיבות ההפרה על מנת לקבוע את חומרתה.

  בית המשפט נדרש לבדוק את אופי היצירה שביחס אליה נעשתה הפעולה, את אופי הפעולה ומטרתה, את יצירתה של היצירה על ידי העובד במסגרת עבודתו או לפי הזמנה, את המקובל בענף וגם את הצורך בעשיית הפעולה לעומת הפגיעה שנגרמה ליוצר כתוצאה ממנה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   עבירות ודיני עונשין

   יש מספר עבירות בולטות אותן כדאי לציין בהתייחס אל הפרת זכויות יוצרים. אדם לא יכול לעשות עותק מפר של יצירה לשם מסחר, או לייבא עותק לצורך דומה.

   אסור לעסוק במכירה, בהשכרה או בהפצה של עותק מפר ואסור גם למכור, להשכיר ולהפיץ עותקים מפרים של יצירה בהיקף מסחרי. מעבר לכך, החוק אוסר על אדם להחזיק עותק מפר של יצירה לשם מסחר.

   מי שמבצע את העבירות הללו דינו מאסר חמש שנים או קנס גבוה במיוחד.

   על פי החוק חייב כל נושא משרה בתאגיד לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה והפרת זכויות יוצרים בידי התאגיד או בידי עובדיו.

   נושא משרה הוא מנהל פעיל בתאגיד, שותף ופקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה. אם נושא המשרה מפר את החובה, צפוי גם הוא לקנס.

   בצורה כזו מצליח החוק לחדד את החשיבות של זכויות יוצרים ולהבהיר כי מדובר על עבירה קשה, אשר בצידה סנקציות לא פשוטות עבור כל הגורמים.

   *אין לראות בכל המופיע באתר זכויות יוצרים Copyrightsite המלצה משפטית, חוות דעת או ייעוץ משפטי. כל מי שבוחר לעשות שימוש בתוכן או להסתמך עליו, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף